12 Years a Slave
 • Biography, Drama
 • 2h 14m
Burning
 • Drama, Mystery
 • 2h 28m
Leviathan
 • Crime, Drama
 • 2h 20m
Blue Valentine
 • Drama, Romance
 • 1h 52m
Capharnaum
 • Drama
 • 2h 1m
Cold War
 • Drama, History
 • 1h 28m
Eastern Boys
 • Crime, Drama
 • 2h 8m
Far From Men
 • Drama, War
 • 1h 37m
Gasland
 • Documentary
 • 1h 47m
Loveless
 • Drama
 • 2h 7m
Melancholia
 • Drama
 • 2h 9m
Parasite
 • Drama
 • 2h 11m
Slumdog Millionaire
 • Drama, Romance
 • 2h 0m
Stories We Tell
 • Documentary
 • 1h 48m
Tabu
 • Drama, Romance
 • 1h 58m
The Fencer
 • Biography, Drama
 • 1h 38m
The Insult
 • Crime, Drama
 • 1h 53m